Mạng Cộng đồng Hàng hải Việt Nam VinaMaSo

   Kết nối với bạn bè, đồng nghiệp và đối tác trong ngành Hàng hải.
   Triển khai làm việc cộng tác trực tuyến trên VinaMaSo
   Chia sẻ thông tin, tài liệu, hình ảnh, v.v.