Khi bạn còn là 1 sinh viên trường Hàng Hải, trường Bách Nghệ và trường Duyên Hải học khoa Lái hay Máy thì bạn đã muốn mình làm Captian hay Chief Engineer, được đi những con tàu hiện đại nhất, được vào các công ty có môi trường làm việc chuyên nghiệp nhất.<br> Bây giờ bạn đã học xong và đang chuẩn bị mọi thứ để có thể thực hiện ước mơ của mìn...

Khi bạn còn là 1 sinh viên trường Hàng Hải, trường Bách Nghệ và trường Duyên Hải học khoa Lái hay Máy thì bạn đã muốn mình làm Captian hay Chief Engineer, được đi những con tàu hiện đại nhất, được vào các công ty có môi trường làm việc chuyên nghiệp nhất.<br> Bây giờ bạn đã học xong và đang chuẩn bị mọi thứ để có thể thực hiện ước mơ của mìn...

Khi bạn còn là 1 sinh viên trường Hàng Hải, trường Bách Nghệ và trường Duyên Hải học khoa Lái hay Máy thì bạn đã muốn mình llàm Captian hay Chief Engineer, đc đi những con tàu hiện đại nhất đi đến các nước có môi trường làm việc chuyên nghiệp. Bây giờ bạn đã học xong và đang chuẩn bị mọi thứ để mình có thể trinh phục những thử thách mới của nghề hà...