Học lớp Hoa tiêu cơ bản trước hoặc sau khi vào công ty cũng được, cái quan trọng là nếu bạn đã có chứng nhận qua khóa cơ bản khi thi vào công ty bạn sẽ được cộng điểm. Lương HT tập sự được khoảng 2,5 t....

Nam Nguyen cảm ơn thành viên 'PARANOID' trong bài viết ' Hỏi về quy trình DN Đại lý hàng hải và DN kinh doanh Logistics' của diễn đàn. 6 năm