Em đang làm đề tài thiết kế hệ thống chữa cháy cho buồng máy và thượng tầng. Anh chị nào có các quy phạm, tài liệu về tính toán các thiết bị trong hệ thống, bản vẽ bố trí các thiết bị thì "share" cho em. Em xin cảm ơn...