Gái gú là viển vông
Biển đông là nơi ta tới
(dân máy tàu mà)