em đang phải làm bài tập lập trình excel tính toán lượng giãn nước. anh em nào có cho em xin nhé. thanks<br> gửi mail cho e nhé boykoolhp@gmail.com...