trưa thứ 6 với sáng thứ 7 nhóm mình quay đàm phám nha các bạn. các bạn học kịch bản và chuẩn bị trang phục nha. có gì mai ý kiến nha