Lê Gia cảm ơn thành viên 'lee' trong bài viết ' Vận tải biển hàng rời Leedumarin' của diễn đàn. 7 năm