Sơn Tùng is now ranked up to New Member... ! 4 năm
Sơn Tùng started a new discussion Nợ lương thuyền viên... 4 năm

mọi người ai có tài liệu về thực trạng nợ lương thuyền viên Việt Nam với phương hướng giải quyết không ạ cho e xin với !! Pls!!...

mọi người ai có tài liệu về thực trạng nợ lương thuyền viên Việt Nam với phương hướng giải quyết không ạ cho e xin với !! Pls!!...

mọi người ai có tài liệu về thực trạng nợ lương thuyền viên Việt Nam với phương hướng giải quyết không ạ cho e xin với !! Pls!!