chào anh em là nhật hiên đang đi cho con hasyconavigart nhưng vì con nay sắp lên đà và nơ lương anh coi cỏ tàu nào cho em di dc ko mà lương lậu thể nào a em di chức danh thơ máy vận hành...