Mình cũng là một giám định viên, nghề này không có sách nào dậy cả mà chỉ nhờ các bậc đàn anh có kinh nghiệm truyền lại nghiệp vụ cho thôi, vì vậy theo mình nghĩ cần có một diễn đàn thảo luận về lĩnh vực giám định để mọi người có thể giao lưu học hỏi lẫn nhau, bữa nay mình lên mạng kiếm mãi mục diễn đàn về giám định mà không thấy trang nào cả :-?...