chu cu hoc di,sao phai vội làm gi lương tháng 2 triệu hichic...