Em hiện đang làm đề tài nghiên cứu về Logistics, cả nhà ai có các tạp chí Logistics, Giao nhận có thể cho em mua lại được không? Cảm ơn cả nhà nhiều!...