Bao started a new discussion Giúp Em Về Bảo Quản Hàng Nguy ... 4 năm

Em có 1 bài thuyết trình về hàng hóa nguy hiểm nhưng em tìm hoài không thấy cách bảo quản hàng nguy hiểm,các thầy cô hay anh chị nào có tài liệu hay biết cách nào thì chỉ giúp em với...