- Cục màu đen: Khớp nối mềm - Căn máy: Tự lựa...

Đề nghị mấy "trưởng lão" bình luận về việc "Kho nổi chứa dầu không có đường ra biển"!?...