905 views
 

Uploaded by: Vũ Quốc Việt  •  Danh mục: Khác  •  Thêm vào lúc: 10 Tháng 12 2012

Ghi chú
inmarsat, global express, global xpress, stratos, satellite, i5, i-5, broadband satellite,