vang cảm ơn mọi người ..lần sau em xỉnuts kinh nghiệm...

phai chăng thay píton...