Leo Tran Thảo luận tạo bởi Leo Tran 8 năm

Chúng tôi đã có một bài viết về Mô hình kinh doanh thông minh trong doanh nghiệp. Trong đó chúng tôi có nhắc tới phần mềm Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Vậy phần mềm Hoạch đinh nguồn lực doanh nghiệp là gì? Có gì khó khăn trong việc ứng dụng nó vào ngành Hàng hải?


Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP


Trước tiên ta cần hiểu Hoạch định là tiến trình trong đó nhà quản trị xác định và lựa chọn mục tiêu của doanh nghiệp và vạch ra những hoạt động cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Trong khi nguồn lực ở đây bao gồm: nhân lực, vật lực và tài lực. Từ đó có thể hiểu bản chất của Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp là cân đối, đảm bảo, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực bằng cách sửa dụng các công cụ hoạch định và lên kế hoạch. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin như hiện nay, phần mềm là một công cụ hiểu quả nhất trong việc hoạch định và lên kế hoạch và nó đã được chứng minh bằng thực tiễn tại Việt Nam và trên toàn thế giới.


Phần mềm ERP


Là một phần mềm máy tính cho phép doanh nghiệp thu thập và tổng hợp số liệu của nhiều hoạt động riêng rẽ khác nhau nhằm đạt được mục đích. Đặc trưng của phần mềm ERP là có cấu trúc phân hệ (modular) là một tập hợp gồm nhiều phần mềm riêng lẻ, mỗi phần mềm có một chức năng riêng, hoạt động độc lập nhưng do bản chất của ERP chúng kết nối với nhau để tự động chia se thông tin nhằm tạo nên một hệ thống vô cùng mạnh mẽ. Các phân hệ cơ bản của ERP có thể kể đến như sau: Kế toán, Quản lý mua hàng, Quản lý bán hàng, Quản lý vật tư, thiết bị, Quản lý sản xuất, Quản trị nhân lực, Quản lý quan hệ khác hàng, nhà cung cấp.


Tóm lại, chúng ta đã biết thế nào là Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, thế nào là phần mềm ERP. Câu hỏi đặt ra là: Ứng dụng phần mềm ERP vào doanh nghiệp như thế nào? Đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Hàng hải. Chúng tôi sẽ có các bài viết chia sẽ kinh nghiệm với các bạn các về 2 câu hỏi trên trong các bài viết tiếp theo.

Trả lời
Bạn phải là thành viên của Nhóm thì mới có thể tham gia thảo luận