mất liên lạc kg rõ lí do thì biết làm thế nào nhỷ???