Quy phạm hàng hải và các văn bản pháp quy
Văn bản pháp quy (luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định, v.v) hàng hải Việt Nam