1. Trình tự thực hiện:

- Cá nhân, tổ chức nộp (gửi) hồ sơ tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam;

- Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp Hộ chiếu thuyền viên;

 

- Trường hợp không giải quyết sẽ thông báo bằng văn bản.

1. Trình tự thực hiện:

- Cá nhân, tổ chức nộp (gửi) hồ sơ tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam;

- Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp Hộ chiếu thuyền viên;

 

- Trường hợp không giải quyết sẽ thông báo bằng văn bản.

1. Trình tự thực hiện:

- Cá nhân, tổ chức nộp (gửi) hồ sơ tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam;

- Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp Hộ chiếu thuyền viên;

 

- Trường hợp không giải quyết sẽ thông báo bằng văn bản.

1. Trình tự thực hiện:

- Cá nhân, tổ chức nộp (gửi) hồ sơ tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam;

- Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp Hộ chiếu thuyền viên;

- Trường hợp không giải quyết sẽ thông báo bằng văn bản.

1. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức quản lý hoa tiêu, cá nhân nộp (gửi) hồ sơ tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam;

- Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cấp Giấy chứng nhận;

- Trong trường hợp không giải quyết Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản trả lời nêu rõ lý do.