1. Trình tự thực hiện:

  • Người làm thủ tục nộp hồ sơ tại Cảng vụ Hàng hải hoặc tại Văn phòng đại diện của Cảng vụ Hàng hải (tại cảng biển nơi tàu quá cảnh);
  • Cảng vụ Hàng hải (hoặc đại diện của Cảng vụ Hàng hải) tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cấp phép quá cảnh;
  • Trường hợp không chấp thuận có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

1. Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp cảng biển nộp (gửi) hồ sơ tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam;

- Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ hợp lệ Cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển;

1. Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp cảng biển nộp (gửi) hồ sơ tại Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam;

- Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ hợp lệ và xác nhận vào Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển.