COVER PORT0293Cảng Virginia cho biết hãng vừa có tháng tốt nhất thứ hai trong lưu thông hàng hóa, với 198,720 TEU trong tháng 11, tăng 21.2% tính theo năm.

Cho đến nay, cảng đã xếp dỡ 1,920,137 TEU, tăng 8.9%. Tổng sản lượng container tháng 11 đạt 113,288 đơn vị, và lượng hàng thường gồm các container và hàng rời đạt 1,667,605 tấn.

Sản lượng container tại Virginia tăng 1,6% so với một năm trước, đạt 31,877, so với 31,366.

Tổng lượng container vận chuyển đường sắt trong tháng đạt 37,478, tăng 40.3%. Cho đến nay, tổng lượng container vận chuyển đường sắt đạt 351,528, tăng 16.6% so với năm 2011.

Nguồn: Vietnamshipper