Charleston portChính quyền các cảng Nam Carolina vừa công bố cảng Charleston đã xếp dỡ được 125,780 TEU, tăng gần 12% tính theo năm.

Tăng trưởng từ container qua qua các cơ sở dảng của SCPA đặc biệt mạnh trong năm năm, với 11.7% tăng trưởng trong sản lượng container trong năm tháng đầu năm tài chính và hơn 9% trong năm dương lịch tính đến nay.

Nguồn : Vietnamshipper