Sửa đổi bổ sung của Phụ lục VI MARPOL về “Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng - Energy Efficiency Design Index (EEDI), và Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng tàu - Ship Efficiency Management Plan (SEEMP) đã trở nên bắt buộc sau khi được Uỷ ban Bảo vệ môi trường biển họp lần thứ 62 (EMPC 62) thông qua trong tháng 7 năm 2011 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013.

 Cơ sở:

Đối với tàu phải áp dụng EEDI, công suất đẩy tàu của máy chính được lắp đặt phải không nhỏ hơn công suất đẩy cần thiết để duy trì khả năng man nơ của tàu trong điều kiện bất lợi, như nêu trong Hướng dẫn của IMO, phù hợp với Quy định 21.5 của Phụ lục VI.

Sau hội nghị lần thứ 64 của Uỷ ban Bảo vệ môi trường biển (họp tháng 10 năm 2012) và hội nghị lần thứ 91 của Uỷ ban An toàn hàng hải - MSC 91, (họp tháng 11 năm 2012), IMO đã ra bản “Hướng dẫn tạm thời về xác định công suất đẩy tối thiểu để duy trì Man nơ của tàu trong điều kiện bất lợi - Interim Guidelines for Determining Minimum Propulsion Power to Maintain the Manoeuvrability of Ships in Adverse Conditions. Hướng dẫn được nêu trong văn bản MSC-MEPC.2/Circ.11.

Phạm vi áp dụng:

Hướng dẫn tạm thời này chỉ áp dụng đối với tàu hàng rời, tàu dầu và tàu hỗn hợp có giá trị chỉ số giới hạn EEDI được yêu cầu theo Quy định 21 của Phụ lục VI MARPOL.

Ghi Chú: Chỉ áp dụng đối với tàu hàng rời, tàu dầu và tàu hỗn hợp từ 20.000DWT trở lên có hợp đồng đóng mới ký vào hoặc sau ngày 1/1/2013, hoặc nếu không có hợp đồng đóng mới thì có ky được đặt/hoặc có giai đoạn đóng mới tương tự vào hoặc sau 1/7/2013, hoặc tàu được bàn giao vào hoặc sau 1/7/2015.

Yêu cầu về công suất đẩy tối thiểu:

Theo nguyên tắc, công suất đẩy tối thiểu được lắp đặt (tổng công suất phát ra của máy chính) của bất kỳ tàu nào thuộc loại được nói đến ở trên phải không nhỏ hơn công suất tính toán dùng trong công thức nêu trong bảng sau đây:

Loại tàu

Công suất đẩy tối thiểu (kW)

Tàu hàng rời

0.0687 x DWT + 2924.4

Tàu dầu và tàu hàng hỗn hợp

0.0689 x DWT + 3253.0

 

Kế hoạch tương lai liên quan tới Hướng dẫn về công suất tối thiểu:

Tại hội nghị lần thứ 64 của EMPC, IMO thống nhất rằng Hướng dẫn tạm thời về công suất tối thiểu sẽ tiếp tục được kiểm tra và bổ sung sửa đổi để hoàn thiện tại cuộc họp MEPC 65, (sẽ họp vào tháng 5 năm 2013).

(Nguồn: Đăng kiểm Việt Nam)