Ngày 13/5/2010, tại Hà Nội, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC) đã chính thức được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số: 349/BKH - ĐTRNN để thực hiện dự án đầu tư khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản Barite tại

CHDCND Lào.

Tổng công ty DMC dự định sẽ hoạt động dự án đầu tư này là 15 năm với tiến độ thực hiện như sau:

· Giai đoạn 1: Thăm dò mỏ Barite, Tổng Công ty DMC bỏ vốn 100%, thực hiện trong thời gian 2 năm;

· Giai đoạn 2: Khai thác, chế biến Barite: Tổng Công ty DMC và đối tác Lào sẽ góp vốn triển khai theo tỷ lệ Tổng Công ty DMC góp 60%, đối tác Lào góp 40%. Phần chi phí trong giai đoạn thăm dò sẽ được đối tác Lào ghi nhận và tính vào phần vốn góp của Tổng Công ty DMC vào Công ty TNHH DMC-VTS.

Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài nhận được sẽ là cơ sở pháp lý để Tổng Công ty DMC cùng với đối tác Lào xúc tiến các thủ tục thành lập Công ty Liên doanh giữa hai bên (Công ty TNHH DMC-VTS) để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo dự án.

Hiện nay giai đoạn II của mỏ đang được triển khai theo đúng tiến độ đặt ra, kết quả cho thấy được trữ lượng của mỏ gấp 3 lần dự báo trong giai đoạn I. Hiện tại DMC đã bàn với cơ quan Quản lý của Lào để đẩy nhanh tiến độ, đưa mỏ dự kiến khai thác vào cuối năm 2010.

Dự án sẽ đáp ứng được một phần nhu cầu về sản phẩm Barite API phục vụ cho việc cung cấp hóa phẩm và dịch vụ dung dịch khoan của Tổng Công ty DMC tại thị trường trong nước và quốc tế. Mặt khác, dự án sẽ làm gia tăng sự ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và kinh doanh các sản phẩm của Tổng Công ty DMC, góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển của Tổng Công ty, đặc biệt trong công cuộc đổi mới của Tổng Công ty DMC hiện nay. Hơn nữa, dự án cũng góp phần vào việc tăng cường các hoạt động hợp tác đầu tư quốc tế của Tổng công ty DMC, nâng cao uy tín của Tổng Công ty DMC tại thị trường trong nước, khu vực và quốc tế.

Theo pvn