Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Lò – Nghệ An

Số: 269 /TBHH-TCTBĐATHHMB      ngày 24 tháng 12 năm 2012
NAN-16-2012

Vùng biển Vùng biển

Tên luồng: Cửa Lò

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng Cửa Lò Nghệ An được đo đạc và hoàn thành ngày 24/12/2012; thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng Cửa Lò như sau:
Trong phạm vi đáy luồng hành hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 KHZ tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt: -5,3m (âm một mét).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Cửa Lò đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Nguồn: Vishipel