Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy

Số: 268 /TBHH-TCTBĐATHHMB      ngày 24 tháng 12 năm 2012

NAN-15-2012

Vùng biển: Nghệ An

Tên luồng: Cửa Hội - Bến Thủy

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng Cửa Hội - Bến Thủy được đo đạc và hoàn thành ngày 18/12/2012; thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

Độ sâu luồng hàng hải Cửa Hội - Bến thủy được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 KHZ tính đến mực nước “số 0 hải đồ”như sau:

Đoạn luồng từ phao số 0 đến phao số 8

Trong phạm vi đáy luồng chạy tàu rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -1,0 m (âm một mét).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Cửa Hội - Bến Thủy đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Nguồn: Vishipel