Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phà Rừng - Hải Phòng

Số: 272 /TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 27/12/2012

HPG-83-2012    

Vùng biển: Hải Phòng

Tên luồng: Phà Rừng

          Căn cứ bình đồ đo nghiệm thu sau nạo vét luồng hàng hải Phà Rừng (đoạn từ cặp phao số 5, 6 đến cầu Công ty Đóng tàu Phà Rừng) do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc hoàn thành ngày 26/12/2012;
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phà Rừng – Hải Phòng (được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 KHZ tính đến mực nước “số 0 hải đồ”) như sau:

1. Đoạn luồng từ cặp phao số 5, 6 đến cặp phao số 15, 16
            Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,4m (âm hai mét tư).

2. Đoạn luồng Sông Giá (từ cặp phao số 15, 16 đến cầu Công ty Đóng tàu Phà Rừng)
            Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,4m (âm hai mét tư).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI
Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

Nguồn: Vishipel