Thông báo hàng hải: Độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đoạn từ phao số “0″ đến phao số “21″

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu luồng hàng hải  Định An – Cần Thơ đoạn từ phao số “0″ đến phao số “21″.

TVH – 09 – 2012

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh

Tên luồng: Luồng Định An – Cần Thơ

Đoạn luồng: Từ phao  “0” đến phao số “21”.

Tiếp theo các Thông báo hàng hải số 123/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 27/9/2012 và Thông báo hàng hải số 126/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 02/10/2012;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1- Hướng tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đoạn từ phao số “0″ đến phao số “21″ theo thiết kế có điều chỉnh như sau:

- Đoạn luồng từ T0 đến điểm T1 luồng tàu đi theo hướng:

242054’55’’ – 62054’55’’.

- Đoạn luồng từ điểm T1 đến điểm T2 luồng tàu đi theo hướng:

250018’27’’ – 70018’27’’.

- Đoạn luồng từ điểm T2 đến điểm T3 luồng tàu đi theo hướng:

277003’09’’ – 97003’09’’.

- Đoạn luồng từ điểm T3 đến điểm T4 luồng tàu đi theo hướng:

290019’40’’ – 110019’40’’.

- Đoạn luồng từ điểm T4 đến điểm T5 luồng tàu đi theo hướng:

326026’40’’ – 146026’40’’.

- Đoạn luồng từ điểm T5 đến Cảng Cần Thơ, hướng tuyến luồng không thay đổi.

Bảng tọa độ các điểm tim tuyến đoạn luồng:

Bảng tọa độ các điểm tim tuyến đoạn luồng

2- Độ sâu:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100 mét tuyến luồng thiết kế nạo vét năm 2012 đoạn từ phao số “0”  đến phao số “16” và đoạn luồng có phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 200 mét từ phao số “16” đến phao số “21” luồng Định An – Cần Thơ, được hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số 0 Hải đồ như sau: độ sâu nhỏ nhất đạt 4,0m./.

Nguồn: Angiangport

Thông báo hàng hải số 43/ TBHH-CTBĐATHH MN - Độ sâu tuyến luồng phía Nam luồng hàng hải Định An - Cần Thơ

Nguồn: Angiangport